Ingatlan adásvétel

Az ingatlan adásvételi szerződés ellenjegyzéshez kötött. Leggyakoribb esetben ügyvéd készíti és ellenjegyzi a szerződést. Az adásvételi szerződést minden esetben írásba kell foglalni.

A szerződéskötés önmagában nem hozza létre a tulajdonjog átszállását, hanem csupán kötelmi jogcímet teremt az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre. A tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés hozza létre.

“Ptk. 6:215. § [Adásvételi szerződés]

(1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni

A szerződés kellékei (okirati kellékek)

“32. § (1) Az okiratnak – ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson – tartalmaznia kell:

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját,

b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát,

c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot,

d) a jog vagy tény pontos megjelölését,

e) a jogváltozás jogcímét,

f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát,

g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

(2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá, ha

a) a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy

b) két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy

c) az okiratot a közjegyző készítette, vagy

d) az okiratot ügyvéd (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el, továbbá, ha

e) az okiratot a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre ügyleti képességgel rendelkező szervezet nevének feltüntetésével szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosíthatóan aláírták,

f) több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon tartalmazza. A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az okirat lapjait a szerződő felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el,

g) a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza.”

“Természetes személyazonosító adat a polgár

a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,

b) születési helye,

c) születési ideje és

d) anyja születési családi és utóneve.”

Olvassa el rövid tájékoztatómat ingatlan vásárláslással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról!

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST ÉS 6 ÓRÁN BELÜL VÁLASZT KAP!

Kérjen ajánlatot, vagy írja meg kérdését az alábbi űrlap segítségével:

  Az Ön neve:

  Az Ön e-mail címe:

  Az Ön telefonszáma:

  Az üzenet szövege:

  Telefon: +36 1 412 0410, + 36 30 227 89 89 – E-mail: iroda[@]vizerugyved.hu


  Kapcsolódó témák:

  Ingatlan adásvételéhez kapcsolódó illeték, adó

  vizerugyvéd-ingatlan