Földtulajdon átruházása

A föld tulajdonjogának átruházására speciális szabályok vonatkoznak, melyet az új földtörvény, a 2013. évi CXXII. törvény tartalmaz.

A mennyiségi korlátozások mellett, egyéb megkötéseket is megfogalmaz a törvény.

Főszabályként a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:
a) külföldi természetes személy (az Európai Unió polgárai nem taroznak ide, ők szerezhetnek termőföldet);
b) az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve;
c) bizonyos kivételekkel a jogi személy.

Földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy, vagy tagállami állampolgár akkor szerezhet tulajdonjogot, ha a megszerezni kívánt és a már tulajdonában lévő földterület nagysága együttesen nem haladja meg az 1 hektárt.

Földműves esetében a tulajdonszerzési korlát 300 hektár, a birtoklási maximum 1200 hektár.

Ez alól kivételt képez, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója.

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.

Egyéb feltételek:

  • A szerződésben rögzítésre kerül, vagy a tulajdont szerző teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban vállalja, hogy a föld használatát nem engedi át harmadik személynek, földhasznosítási kötelezettségének eleget tesz, és 5 évig nem hasznosítja más célra.
  • A szerző fél nyilatkozata, hogy nem áll fenn bármilyen korábbi földhasználattal kapcsolatos jogerősen megállapított és díj-, vagy egyéb tartozása.
  • További feltétel, hogy a szerző féllel szemben 5 éven belül nem állapították meg, hogy a szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet kötött.

Elővásárlási jog áll fenn az alábbi esetekben:

18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

a) az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében;

b) a földet használó olyan földművest,

ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül,

bb) aki helyben lakónak minősül, vagy

bc) akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;

c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;

d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;

e) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Elővásárlási jog esetén speciális szabályok vonatkoznak az adásvétel megkötésére.

Telefon: +36 1 412 0410, + 36 30 227 89 89 – E-mail: iroda[@]vizerugyved.hu