Kötelező cégmódosítás 2017. március 15-ig

A 2014. március 15. napját megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (Kft.), amelynek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, legkésőbb 2017. március 15. napjáig köteles a törzstőkéjét 3.000.000,- Ft-ra felemelni, továbbá a létesítő okiratát  köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangba hozni, valamint  határozni a Ptk.- rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

Rövid határidővel vállalom Kft-k cégmódosítását az alábbiak szerint:

Törzstőke emelés és Új Ptk. szerinti társasági szerződés módosítás ügyvédi munkadíja:

50.000,- Ft (Áfamentes)

Telefon: + 36 30 227 89 89

További szolgáltatások:

 • Igény szerinti kiszállás székhelyre, telephelyre, lakásra +10.000,- Ft
 • A fentieken túli módosítások esetén kérjen egyedi árajánlatot!
A cégmódosítás menete:
 1. kapcsolatfelvétel telefonon, vagy e-mail üzenetben
 2. adatok közlése (korábbi társasági szerződés és a szükséges adatok megküldése)
 3. iratok ügyvéd általi megküldése ellenőrzés végett
 4. aláírási időpont egyeztetése
 5. aláírás
 6. változás bejegyzési kérelem beadása
 7. bejegyzés, e-akta megküldése (könyvelő részérére való továbbítás végett)

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül (!) lehet a cégbírósághoz benyújtani a fentiekről meghozott társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén ez a szabály nem alkalmazható.

Az ügyvédi díjon felül további költségként merül fel a személyazonosításhoz szükséges nyilvántartásból való adatlekérés (JÜB-ölés), ami 2.000,- Ft / fő.

Cégmódosítás – Általános tudnivalók

A társasági szerződés módosítását – ha a cégtörvény ettől eltérően nem rendelkezik – a változás megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági – elektronikus úton történő – bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.

A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése – ha törvény eltérően nem rendelkezik  kérelemre történik.

A cégmódosításra (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

A tőkeemelés lehetséges módozatai:

 • házi pénztárba történő befizetés tagok pénzbeli hozzájárulásával (legegyszerűbb mód)
 • apport (tagok nem pénzbeli hozzájárulása)
 • osztalék elengedése
 • tagi kölcsön elengedése
 • tagi kölcsön apportálása (tőkésítése)
 • eredménytartalék, tőketartalék terhére

Szankciók:

Ha a társaság új Ptk.-ra történő áttérési és törzstőke emelési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Cégbíróság a céget törvényességi felügyeleti eljárás alá vonhatja, valamint a céget és vezető tisztségviselőjét 100.000 Ft. – tól 10.000.000 Ft. – ig terjedő bírsággal sújthatja.

Figyelem!

Amennyiben nem kíván eleget tenni kötelező cégmódosítási kötelezettségének, úgy dönthet a cég átalakulása, vagy megszüntetése mellett is. További részletekért és ajánlatért telefonáljon, vagy írjon e-mailt.

cégmódosítás